ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Školní poradenské pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště:

Od září 2006 je díky podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální, stručně řečeno – pomáhá žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy běžného života.

Členové školního preventivního týmu:

Školní metodik prevence – Mgr. Monika Káňová

Výchovný poradce – Mgr. Barbora Jedličková Bičejová

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci integrovaných žáků
 • podává žákům a jejich rodičům informace oblasti z volby povolání
 • zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ
  • Přihlašování ke vzdělávání (podání přihlášky)
  • Přijímací řízení
  • Podání odvolání
  • Vzor – odvolání
  • Důležité termíny
  • Důležité odkazy

Školní speciální pedagog – Mgr. Petra Franková

 • koordinuje práci Školního poradenského pracoviště
 • provádí samostatnou poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy
 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • služeb speciálního pedagoga mohou využít děti, jejich zákonní zástupci i učitelé

K dalším činnostem školního speciálního pedagoga patří:

 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • systematická péče pro děti s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
 • věnovat pozornost řešení sociálních konfliktů
 • podílet se na vytváření strategie a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Konzultační hodiny – školní rok 2017/18:

Konzultační hodiny školního metodika prevence:

Mgr. Monika Káňová

úterý     8.00 – 10.00 hodin nebo dle domluvy e-mailem: monika.kanova@borovskeho.cz

Konzultační hodiny výchovného poradce:

Mgr. Barbora Bičejová

pondělí 10.55 – 11.40 hodin nebo dle domluvy e-mailem: bara.bicejova@seznam.cz

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga:

Mgr. Petra Franková

Konzultace po předchozí telefonické domluvě: 603 703 352 nebo e-mailem: frapecko@seznam.cz, petra.frankova@borovskeho.cz

 

Biofeedback

Na naší škole dále využíváme metodu EEG – biofeedback trénink „sebeučení“ mozku, pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Metoda je určena pro zlepšení pozornosti, soustředění, vůle, paměti, uvolnění apod. nejen u dětí, ale i u dospělých. Tréninkový program je určen především pro žáky naší školy s výše uvedenými problémy. Metoda je vhodná také pro děti předškolního věku a děti se specifickými poruchami učení. Bližší informace je možné získat u speciální pedagožky paní učitelky Frankové a u paní učitelky Frankové Koóšové, které tuto metodu na škole provádějí – kontakt: mailem: frapecko@seznam.cz Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy. Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.