ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Zápisy do 1. tříd

Zápisy budou probíhat od 1. dubna 2021 8.00 hodin do 30. dubna 2021 13.00 hodin.

Vážení rodiče, jistě jste přemýšleli a přemýšlíte, jaké vzdělání vašim dětem dopřát již od první třídy. Právě první roky školní docházky rozhodují o tom, zda vaše dítě bude školu považovat za bránu ke svému dalšímu rozvoji a za místo, kam se bude rádo vracet. Není to jednoduchý proces a závisí na mnoha faktorech, ať je to vybavení školy, školní družiny, ale vždy je to o lidech – učitelích, rodičích a jejich spolupráci. Náš individuální přístup ke každému žákovi a nabídka vzdělávacích možností přináší dobré výsledky. Již od první třídy máte možnost výběru ze dvou variant výuky anglického jazyka.

Bohužel i v letošním roce důležitý okamžik v životě vašich dětí a to zápis do 1. třídy, proběhne, jak se dneska říká, online. To znamená bez dětí a na dálku. Původně jsme pro vás a vaše děti nachystali doprovodné akce, abyste se se školou seznámili, podívali se, jak vypadá výuka v prvních třídách, jaké je prostředí školy. Pokud to situace dovolí, tyto možnosti vám a vašim dětem určitě nabídneme v červnu.

Při nejasnostech nebo budete-li potřebovat s něčím pomoci, jsme vám k dispozici.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Způsob zápisu

A. Elektronicky (zpřístupněno od 1. dubna 2021.)

Kliknutím vpravo, na odkaz „Zapsat dítě online“, vyplníte „Přihlášku k zápisu“ a odešlete. Poté vám na váš mail přijde „Potvrzení registrace“. Jeho součástí je i odkaz: „Stáhněte si prosím Žádost o přijetí“. Do této žádosti o přijetí prosím doplňte údaje a doručte škole některým z níže popsaných způsobů:

a) odešlete do datové schránky: 7ffrbvq

b) mailem s elektronickým podpisem na adresu: zs@borovskeho.cz

c) žádost vytisknete, podepíšete a pošlete  poštou (stačí vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu)

B. Osobním podáním ve škole

Po telefonické  dohodě (telefon 596 312 054) přijdete do školy, kde „Žádost o přijetí“ společně vyplníme, vytiskneme a vy podepíšete

K žádosti o přijetí zákonný zástupce přidává kopii rodného listu dítěte (sken, fotografie nebo prostá kopie).   Kontakt na školu při nejasnostech:

Výběr zaměření výuky

U zápisu si můžete vybrat zaměření výuky:

  1. varianta – rozšířená výuka angličtiny (tzv. CLIL metoda) – v rámci učebního plánu bude mít dítě dvě hodiny týdně výuku anglického jazyka formou přiměřenou věku. Výchovné předměty mohou být vyučovány česko-anglicky. Ve školní družině bude jeden blok veden v anglickém jazyce. Doporučujeme pro žáky, kteří se již s anglickým jazykem alespoň seznámili v mateřské škole.
  2. varianta – v rámci učebního plánu bude mít dítě dvě hodiny týdně výuku anglického jazyka. Výuka bude probíhat hravou formou přiměřenou věku dítěte.

Předčasné přijetí dítěte ke školní docházce

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, doloží-li zákonný zástupce dítěte tato příslušná vyjádření:

  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021, zákonný zástupce doloží vyjádření – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření – školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, musí přinést již k zápisům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně-pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Protože doporučující posouzení nelze udělat okamžitě, doporučujeme co nejdříve s vybranou institucí domluvit  na termínu posouzení zralosti dítěte. Pokud se o postupu potřebujete poradit, obraťte se na naše Školní poradenské pracoviště (telefon: 603 703 352 nebo email: frapecko@seznam.cz).

Školní speciální pedagog nabízí

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že zápisy do 1. tříd proběhnou v tomto školním roce elektronicky, dovolujeme si Vám nabídnout možnost telefonické nebo online konzultace se školním speciálním pedagogem, se kterým můžete prokonzultovat, jak můžete své dítě rozvíjet hravou formou, na které oblasti by bylo vhodné se zaměřit před nástupem do 1. třídy a jakým způsobem, popřípadě Vám odpoví na jakékoliv jiné dotazy k tomuto tématu. Kontakt: Mgr. Petra Franková – 603 703 352, frapecko@seznam.cz

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI A DĚTEM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI VE ŠKOLE!